HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Finansregnskap med analyse (ØBO011)

Emnebeskriving for studieåret 2016/2017

Gyldig studieåret 2016/2017

Innledning

Kurset bygger på ØBO002 Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap eller lignende kurs. Kurset skal gi god innsikt i finansregnskapets oppbygging og rammebetingelser. Kurset skal videre gi nødvendige kunnskaper til å behandle sentrale regnskapsmessige måleproblemer og til å kunne utarbeide kontantstrømanalyse. Med utgangspunkt i årsregnskapet viser man hvordan bedriftens lønnsomhet, likviditet og finansiering kan analyseres nærmere. Det skal også gis en innføring i regnskapsføring av foretaksintegrasjon.

Innhold

Grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapskikk

Regnskapslovens vurderingsregler for eiendeler og gjeld

Skattelovens vurderingsregler for eiendeler og gjeld

Egenkapital og disponering av årsresultat

Utarbeidelse av kontantstrømoppstilling

Tradisjonell regnskapsanalyse

Innføring i konsernregnskap

Forkunnskaper

ØBO002 Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Studentene skal etter fullført kurs
  • ha god innsikt i finansregnskapets oppbygging og rammebetingelser
  • kunne behandle sentrale måle- og vurderingsproblemer i finansregnskapet
  • kjenne de viktigste skattemessige vurderingsreglene som grunnlag for beregning midlertidige forskjeller og utsatt skatt
  • kunne utarbeide kontantstrømanalyse
  • kunne tilrettelegge regnskapsdata og gjennomføre korrigering av regnskapstall for analyseformål
  • kunne beregne aktuelle nøkkeltall og gjøre en vurdering av bedriftens lønnsomhet, likviditet, soliditet og finansiering
  • ha grunnleggende kunnskap om framgangsmåten ved regnskapsføring av foretaksintegrasjon (konsernregnskap)

Arbeidsformer

Forelesninger, oppgaveløsning og obligatoriske innleveringer.

Vurderingsformer

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Forprøver og obligatoriske innleveringer

4 skriftlige innleveringer må være godkjent før eksamen kan avlegges. Et ikke-godkjent arbeidskrav gir rett til ett nytt forsøk.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator

Utdrag fra lovsamling

Emneansvarlig

Høgskolelektor Olav Innselset