HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap (ØBO002)

Emnebeskriving for studieåret 2016/2017

Gyldig studieåret 2016/2017

Innledning

Kurset skal gi de første og grunnleggende kunnskapene i bedriftsøkonomisk teori og metode. I dette kurset skal studentene først gjøres i stand til å utarbeide et enkelt årsregnskap. Deretter gjennomgås hvordan regnskapsdata videre bearbeides for bruk som grunnlag for bedriftsøkonomiske beslutninger. Kalkylemetoder og teknikker for økonomiske beslutninger på kort og lang sikt vil stå sentralt. Kurset skal danne grunnlaget for videregående kurs i finansregnskap, økonomistyring og finansiering/investering.

Innhold

Balanselæren

Praktisk regnskapsføring

Registrering av forretningstilfeller

Periodisering

Regnskap i ulike selskapsformer

Presentasjon av finansregnskapet

Innføring i måleregler og god regnskapsskikk

Kostnadsbegreper

Kostnadsfordeling og kalkulasjonsprinsipper

KRV-analyser

Bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer

Prisbeslutninger og markedstilpasning

Lønnsomhetsanalyse av investeringer

Læringsutbytte

Studentene skal etter fullført kurs
 • ha grunnleggende kunnskaper om formålet med finansregnskapet
 • kjenne til standard kontoplan og kunne bokføre de mest vanlige transaksjoner
 • ha forståelse for begrepene utgifter, kostnader, utbetalinger, inntekter og innbetalinger
 • ha forståelse for effekten av beholdningsendringer, og kunne foreta vanlige periodiseringsposteringer
 • kunne forklare sammenhenger mellom transaksjoner og deres påvirkning på resultat og balanse
 • kunne foreta årsoppgjør med enkle årsoppgjørsposteringer og disponering av overskudd i enkeltpersonforetak og aksjeselskaper
 • kunne stille opp gruppert resultat og balanse i samsvar med regnskapslovens regler
 • kjenne godt kostnadsbegrepet og ha god forståelse for kostnaders variabilitet
 • kunne finne ut hvordan bedrifter bør tilpasse seg i ulike markedssituasjoner
 • ha kunnskap om ulike kalkylemetoder og kunne utarbeide selvkost- og bidragskalkyler
 • kunne gjennomføre kostnad-resultat-volumanalyser
 • kunne identifisere beslutningsrelevante kostnader og løse enkle bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer
 • kunne utføre enkle lønnsomhetsanalyser av investeringer

Arbeidsformer

Teorigjennomgang og oppgaveløsning skjer i auditorium. Studentene skal i siste halvdel av semesteret jobbe med et større case. Caseløsningen skal ikke leveres inn til retting, men caset og løsningen danner grunnlaget for en stor del av spørsmålene til eksamen.

Vurderingsformer

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Forprøver og obligatoriske innleveringer

2 skriftlige innleveringer må være godkjent før eksamen kan avlegges. Et ikke-godkjent arbeidskrav gir rett til ett nytt forsøk.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle skriftlige hjelpemidler og kalkulator.

Emneansvarlig

Høgskolelektor Olav Innselset