HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Organisasjon I (ØAO001)

Emnebeskriving for studieåret 2016/2017

Gyldig studieåret 2016/2017

Innledning

Organisasjon 1 skal gi studentene innføring i grunnleggende problemstillinger og dilemma for organisering av og ledelse i private og offentlige foretak. Kurset gjennomgår historisk utvikling av perspektiv og temavariasjon innen ledelse, organisasjonsteori og administrasjon. Emnet skal gi oversikt over og innsikt i forhold som kan forklare hvordan og hvorfor organisasjoner fungerer og endrer seg. Organisasjonenes menneskelige ressurser, kompetanse og gruppedannelse, samt variasjoner i omgivelsene vil bli vektlagt. Kurset drøfter profesjonell kunnskap, etikk, nettverk og ny offentlig styring (New Public Management). 

Innhold

Sentrale tema i ØAO001 Organisasjon 1 er individers handlingsbetingelser i ulike roller, organisasjonsformer, - kulturer og under andre handlingsbetingelser. Emnet gjennomgår grunnleggende begrep og teorier om organisasjon, administrasjon og ledelse. Sentralt står begreper og teorier om makt, autoritet, tillit, konflikt, beslutning, beslutningsprosesser og beslutningsteori, motivasjon, rekruttering, ledelse, lederroller, lederatferd, kommunikasjon, læring, innovasjon og endring, spesialisering, standardisering, koordinering, teknologi, etikk og samfunnsansvar.

Forkunnskaper

Opptakskravene til studiet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved fullført emne har studentene grunnleggende kunnskaper om begrep og teorier knyttet til

 • Forholdet mellom organisasjon og omgivelser
 • Organisasjonsformer, -strukturer og -kulturer
 • Ledelse
 • Kommunikasjon
 • Etikk i og samfunnsansvar i organisering, ledelse og individuell atferd

Ferdigheter

Ved fullført emne har studentene grunnleggende ferdigheter til å analysere

 • Organisasjonsformer
 • Mål og virkemidler i en organisasjon
 • Konflikt-, makt- og autoritetsformer
 • Lederroller og lederstil
 • Kommunikasjonsformer og -prosesser

Generell kompetanse

Ved fullført emne har studentene grunnleggende generell kompetanse om

 • Forskjeller og likheter mellom offentlig og privat virksomhet
 • Institusjonalisering av kunnskap og verdigrunnlag i en organisasjon

Arbeidsformer

Forelesning, obligatoriske gruppeoppgaver, industrisafari

Vurderingsformer

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Forprøver og obligatoriske innleveringer

5 skriftlige gruppeoppgaver fordelt på to innleveringer må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Godkjente arbeidskrav er gyldige i eksamenssemesteret og 5 påfølgende semestre.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Tom Skauge

Høgskolelektor Tina Åsgård